pfcc acsi wifi ekokemping
adres

Żeromskiego 168, Chłapowo

numer telefonu

501 197 450, 501 840 450

Sprawdź wolne terminy.
Sprawdź wolne terminy

RegulaminY

 REGULAMIN REZERWACJI

 

§ 1. Postanowienia wstępne
  

 1. Strona internetowa pola namiotowo-kempingowego Lazurowe, dostępna pod adresem internetowym www.lazurowe.com.pl prowadzona jest przez Lazurowe sp. z o.o.  KRS 0000454450, NIP 584 273 07 99, REGON 221847917, adres: ul. JELITKOWSKI DWÓR 1C/18, 80-365 GDAŃSK
     
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2. Definicje pojęć:
   

 1. Strona WWW - strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem lazurowe.com.pl
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony WWW, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony WWW.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony WWW.
 5. Kemping - pole namiotowe Lazurowe znajdujące się w 84-120 Władysławowo, Chłapowo, przy ul. Aleja Żeromskiego 18, dz. nr 168-174/2
 6. Sprzedawca - Lazurowe sp. z o.o.  KRS 0000454450, NIP 584 273 07 99, REGON 221847917, będąca właścicielem oraz zarządzająca Kempingiem.
 7. Obsługa - pracownicy Sprzedawcy
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony WWW), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Strony WWW
 10. Formularz - formularz wstępnej rezerwacji dostępny na stronie internetowej lazurowe.com.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony WWW.

   

§ 3. Kontakt ze Sprzedawcą:
   

 1. Adres Sprzedawcy: 84-120 Władysławowo, Chłapowo, Aleja Żeromskiego 18, dz. nr 168-174/2
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: recepcja@lazurowe.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 501197450
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 40 8349 0002 0039 0000 2000 0010
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze.
    

§ 4. Informacje ogólne
   

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony WWW spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony WWW z infrastrukturą techniczną Klienta.
    
 2. Przeglądanie ofert nie wymaga podawania żadnych danych. Składanie zamówień przez Klienta na parcele znajdujące się w ofercie Strony WWW możliwe jest poprzez Formularz, w którym konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
    
 3. Ceny podane na Stronie WWW są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Parcelę oraz koszty dodatkowe, opisane w dostępnym na Stronie WWW cenniku, o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   

§ 5. Zasady składania Zamówienia
   

 1. W celu rezerwacji parceli na kempingu poprzez stronę internetową www.lazurowe.com.pl użytkownik powinien najpierw wypełnić i wysłać Formularz.
    
 2. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez obsługę. w celach dokonania rezerwacji oraz realizacji usługi zgodnie z polityką przetwarzania danych prowadzącego kemping opisaną w § 11 niniejszego Regulaminu.
    
 3. Wypełniający formularz zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgodnie z prawdą.
    
 4. Wysłanie formularza nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży ani dokonania rezerwacji i nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami żadnej ze stron.
    
 5. Po wysłaniu formularza wstępnej rezerwacji obsługa kempingu Lazurowe sprawdzi, czy rezerwowane miejsce w wybranym terminie jest dostępne i prześle informacje zwrotną o możliwości rezerwacji wraz z podaną kwotą zaliczki za parcelę oraz linkiem do płatności online. W przypadku braku możliwości rezerwacji obsługa w informacji zwrotnej prześle propozycję rezerwcji innego terminu i/lub parceli lub informację o braku możliwości rezerwacji.
   
 6. Zawarcie Umowy następuje w chwili skutecznego dokonanie płatności, które jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji następuje automatyczne zarezerwowanie wybranej parceli w terminie określonym w informacji zwrotnej przy linku do płatności online.
   
 7. Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia pozostałej kwoty za wynajęcie parceli, w tym usług dodatkowych z których będzie korzystać w wysokości zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie www.lazurowe.com.pl w dniu przyjazdu w recepcji pola namiotowego.

    

§ 6. Oferowane metody dostawy i płatności
oraz zwrot środków
   

 1. Sprzedawca dostarcza potwierdzenie rezerwacji parceli na podany w Formularzu adres e-mail.
 2. Klient może dokonać płatności poprzez bramkę internetową do płatności online obsługiwaną przez firmę Autopay S.A. Dostępne formy płatności obejmują:
  • Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
     
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    

 § 7. Wykonanie umowy sprzedaży
   

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w chwili skutecznego dokonanie płatności, które jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji. po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza na Stronie WWW zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Sprzedawca potwierdza Zawarcie Umowy mailowo w ciągu 12 godzin. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego zrealizowaniu, tj. zarezerwowaniu wybranej przez Klienta parceli w wybranym przez Klienta terminie oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Realizacja zamówienia następuje w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
      
   

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
  

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży usługi rezerwacji parceli wykonanej w pełni przez Sprzedawcę za wyraźną zgodą Konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży usług związanych z wypoczynkiem, gdy w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi 
      
   

   § 9. Reklamacja i gwarancja
   

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży sprzedawca jest obowiązany zapewnić Klientowi zarezerwowaną parcelę na Kempingu w okresie podanym w Zamówieniu.
    
 2. Klient może zgłosić reklamację pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
    
 3. W reklamacji Klient powinien opisać okoliczności związane z Przedmiotem Umowy, żądania Klienta oraz dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji. 
   

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
     
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
      
   

§ 11. Dane osobowe na Stronie WWW
   

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony WWW jest Sprzedawca.
     
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony WWW zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
      
 3. W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie WWW ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie WWW
   
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
     
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
   
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
     
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  

 

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pola namiotowo-kempingowego„Lazurowe“ w Chłapowie, zwanego dalej „polem namiotowym“ i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadetku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie pola namiotowego.

  

§2 KORZYSTANIE Z USŁUG POLA NAMIOTOWEGO - KEMPINGU

  

1. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu.

2. Przybywający na terenie pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji w dniu przyjazdu oraz uregulować należność za cały okres pobytu opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną - według aktualnie obowiązującego cennika.

  

§3 DOBA POBYTOWA

  

1. Doba pobytowa w przyczepach Lazur kończy się o godz. 10.00 a zaczyna o 15.00.

2. W sektorach numerowanych (Parcele Standard, Żółte, Zielone, Premium oraz Prestige) doba pobytowa trwa od godz. 12.00 do godz.11.00 w dniu wyjazdu.

3. Do czasu upływu ostatniej opłaconej doby pobytowej, korzystający z pola namiotowego Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

5. Informację o przedłużeniu doby pobytowej Gość powinien zgłosić w Recepcji przed upływem zaplanowanego pobytu. Pole namiotowe może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc pobytowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego Regulaminu.

6. Pole namiotowe zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi standardami.

7. Jeśli istnieje podejrzenie o zakłóceniu ciszy nocnej, pole namiotowe ma prawo pobrać kaucję zwrotną w wysokości 200 zł na poczet ciszy nocnej.

  

§4 REZERWACJA I MELDUNEK

  

1.Dział rezerwacji ma prawo dokonywać zmian numerów Parceli Standard, przy jednoczesnym braku zmiany terminu pobytu, ma to związek z brakiem możliwości przez kamping wynajęcia jednodniowej „luki”, zamieszczając stosowną informację w ofercie wysyłanej do Gościa.

2. Gość pola namiotowego nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby odwiedzające gości zameldowanych na kempingu winny każdorazowo zgłosić swoje przyjście w recepcji i uzyskać kartę gościa. Koszt wydania karty wynosi 10 zł/osoba. Karta gościa ważna jest w godzinach od 8.00 do 23.00.

4. Pole namiotowe może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu pola namiotowego lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników pola namiotowego lub innych osobach przebywających na polu namiotowym. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej kemping ma prawo usunąć gości z pola namiotowego poprzez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską - za naruszenie ciszy nocnej naliczana jest opłata w wysokości 100zł. Obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki w ciągu dnia oraz palenia ognisk. 

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli na wskazane przez administrację pola namiotowego konto bankowe zostanie wpłacony określony zadatek. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku braku kontaktu z gościem w okresie 24 godzin od dnia rozpoczęcia pobytu, rezerwacja może zostać anulowana. Zadatek zostaje zachowany.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej lub odwołania pobytu, pole namiotowe nie zwraca wcześniej pobranych opłat. Istnieje również możliwość rezygnacji z przyjazdu i zwrotu zaliczki jednakże z minimum 30 dniowym mailowym uprzedzeniem recepcji o rezygnacji z pobytu. Wówczas zwracana jest zaliczka jednakże pomniejszona o podatek dochodowy oraz koszty operacyjne (łącznie potrącamy 50%).

8. W przypadku rezygnacji z pobytu, który został opłacony, gotówką, kartą kredytową czy bonem turystycznym (dotyczy również zadatków), kemping nie dokonuje zwrotów za opłacony pobyt.

  

§5 USŁUGI

  

1. Pole namiotowe świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 

23-01-2024

Nowy układ przyczep na sezon 2024

https://www.lazurowe.com.pl/rezerwacja-przyczep

zobacz więcej ...